logo

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU VỀ FTI

ARTICLE 1. INTRODUCTION ABOUT FTI

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT là công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở tại Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FTI”).

FPT International Telecom Company Limited is a company incorporated under Vietnamese law, headquartered at Lot L.29B-31B-33B Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam (hereinafter referred to as “FTI”).

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA

ARTICLE 2. DEFINITION

2.1. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Personal data” means information in the form of symbols, letters, numbers, images, sounds or other similar forms on an digital environment that is associated with a particular person or helps to identify a particular person. Personal data includes basic personal data and sensitive personal data.

2.2. “Thông tin giúp xác định một con người cụ thể” là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

Information that identifies a particular person” is information derived from an individual’s activities, and when such information is combined with other stored data and information, it can identify a particular person.

2.3. “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

Basic Personal Data” includes:

a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

Last name, middle name and first name, other name (if any);

b. Ngày, tháng, năm sinh;

Date of birth;

c. Giới tính;

Gender;

d.Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

Place of birth, place of birth registration, permanent residence address, temporary residence address, current residence address, hometown, contact address;

e. Quốc tịch;

Nationality;

f. Hình ảnh của cá nhân;

Photos of individuals;

g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

Phone number, identity card number, personal identification number, passport number, driver’s license number, license plate number, personal tax identification number, social insurance number, health insurance card number;

h. Tình trạng hôn nhân;

Marital status;

i. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

Information about family relationships (parents, children);

j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

Information about the individual’s digital account; personal data reflecting activities, history of activities on cyberspace;

k. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Điều 1.3 này.

Other information relating to a particular person or helping to identify a particular person is not covered by this Article 1.3.

2.4.         “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

Sensitive personal data” means personal data associated with an individual’s privacy that, when it is violated, it will directly affect the individual’s legitimate rights and interests, including:

a. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

Political views, religious views;

b. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

Health status and private life status recorded in the medical record, not including blood type information;

c. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

Information related to racial or ethnic origin;

d. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

Information about inherited or acquired genetic characteristics of an individual;

e. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

Information about the individual’s physical attributes and biological characteristics;

f. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

Information about an individual’s sex life and sexual orientation;

g. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

Data on crimes and offenses collected and stored by law enforcement agencies;

h. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Customer information of credit institutions, foreign bank branches, payment intermediary service providers and other authorized organizations, including: customer identification information as prescribed by law, information on accounts, information on deposits, information on deposited assets, information on transactions, information on organizations and individuals being the guarantors at credit institutions, bank branches, organizations providing intermediary payment services;

i. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

Personal location data identified through location services;

j. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Other personal data required by law is unique and requires necessary security measures.

2.5. “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

Data Subject” means the individual reflected by the personal data.

2.6. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Personal data processing” means one or more activities that affect personal data, such as collecting, recording, analyzing, confirming, storing, correcting, disclosing, associating, accessing, exporting, recovering, encrypting, decrypting, copying, sharing, transmitting, providing, transfering, deleting, destroying personal data or other related actions.

2.7. “Kiểm soát dữ liệu cá nhân” là việc quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

Personal data controlling” means determining the purposes and means of processing personal data.

2.8. “Bên Cung cấp” là Bên cung cấp dữ liệu cá nhân của của Chủ thể dữ liệu cho Bên còn lại khi chuẩn bị giao dịch, trong quá trình thực hiện giao dịch với Bên còn lại hoặc tương tác với Bên còn lại. Để làm rõ, Bên Cung cấp có thể là Chủ thể dữ liệu hoặc Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu.

Data Provider” means the Party that provides the Personal Data of the Data Subject to the Other Party when preparing a transaction, in the process of performing a transaction with the Other Party or interacting with the Other Party. To clarify, the Data Provider may be a Data Subject or a Data Controller and/or Data Processor.

2.9. “Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu” là Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp.

Data Controller and/or Data Processor” means the Party that controls personal data and/or processes personal data of the Provider.

2.10. Bên Cung cấp; Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu gọi chung là “các Bên” và gọi riêng là “Bên”.

Data Provider; Data Controller and/or Data Processor are collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”.

2.11. “Kênh giao dịch” là các kênh giao dịch giữa FTI và Bên còn lại, bao gồm nhưng không hạn chế ở Hợp đồng, website, ứng dụng…hoặc các kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do FTI cung cấp.

Transaction channel” means the transaction channels between FTI and the other Party, including but not limited to Contract, website, application, etc. or other transaction channels from time to time provided by FTI.

ĐIỀU 3. CAM KẾT VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 3. COMMITMENT ON PERSONAL DATA PROTECTION

3.1. Chính Sách này diễn giải mục đích và phương pháp Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu kiểm soát và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Bên Cung cấp cung cấp khi chuẩn bị giao dịch, trong quá trình thực hiện giao dịch với Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu hoặc tương tác với Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu. Chính Sách này cũng hướng dẫn Bên Cung cấp cách thức thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

This Policy explains the purposes and methods that the Data Controller and/or the Data Processor controls and/or processes that personal data that the Data Provider provides when preparing a transaction, during the execution of a transaction with the Data Controller and/or Data Processor, or interact with the Data Controller and/or Data Processor. This Policy also instructs the Data Provider on how to exercise its rights in relation to its personal data.

3.2. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình kiểm soát, xử lý thông tin cá nhân của Bên Cung cấp:

The Data Controller and/or Data Processor commits to comply with the following principles in the process of controlling and processing personal information of the Data Provider:

a. Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được kiểm soát, xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

Personal data of the Data Provider is controlled and processed in a lawful, fair, transparent and in accordance with applicable laws;

b. Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính Sách này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

The Personal Data of the Data Provider is collected for a specific, clear, lawful purpose and will not be processed other than the purposes stated in this Policy  and in accordance with applicable laws;

c. Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

The Data Provider’s personal data is stored appropriately and to the extent necessary for processing in accordance with applicable law;

d. Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;

The Data Provider’s personal data is accurate and up-to-date; and the inaccurate data relating to the processing purposes will be promptly deleted or corrected in accordance with applicable laws;

e. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

The Data Controller and/or Data Processor applies technical and organizational measures in accordance with applicable laws to ensure the appropriate level of security of personal data, including measures protection from unauthorized or illegal access to personal data and unintended destruction, loss or damage.

3.3. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu đảm bảo và tự chịu trách nhiệm với các đối tác của mình (nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp khác, khách hàng v.v…) cũng tuân thủ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

The Data Controller and/or Data Processor guarantees and is solely responsible to its partners (service providers, other suppliers, customers, etc.) to also comply with the protection of personal data in accordance with the law.

3.4. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu dữ liệu và các nghĩa vụ về chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài.

The Data Controller and/or Processor undertakes to comply with other principles prescribed by law regarding the protection of personal data, especially those relating to the rights of data owners and their obligations in transferring data to foreign countries.

ĐIỀU 4. MỤC ĐÍCH KIỂM SOÁT, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 4. PURPOSE OF CONTROLLING AND PROCESSING PERSONAL DATA

4.1. Bên Cung cấp đồng ý cho phép Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu xử lý Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích như sau:

The Data Provider agrees to allow the Data Controller and/or Data Processor to process the Data Provider’s Personal Data and share the results of the data processing for the following purposes:

a. Hỗ trợ Bên Cung cấp, cập nhật thông tin Bên Cung cấp khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu hoặc đối tác của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cung cấp;

Supporting the Data Provider, updating the Data Provider’s information when purchasing and using products and services provided by the Data Controller and/or Data Processor or partners of the Data Controller and/or Data Processor;

b. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu hợp tác với đối tác cho Bên Cung cấp (bao gồm nhưng không hạn chế ở đăng ký, quản lý Tài khoản/ Tài nguyên/ Brandname/ Hotline sử dụng Dịch vụ, đăng ký và hỗ trợ bảo hành dịch vụ, chuyển tiếp thông tin tới Nhà cung cấp Dịch vụ…);

Providing products, services of the Data Controller and/or Data Processor, products, services of the Data Controller and/or Data Processor in cooperation with partners to the Data Provider (including but not limited to in registration, account management/ Resources/ Brandname/ Hotline to use the Service, register and support service warranty, forward information to Service Providers…);

c. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới;

Organizing trade introduction and promotion, market research, opinion polls, brokerage;

d. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Bên Cung cấp;

Researching and developing new services and provide suitable products and services for the Data Provider;

e. Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo;

Trading in marketing services, introducing advertising products;

f. Đo lường, phân tích dữ liệu nổi bộ, đánh giá và các xử lý khác để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mà Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cung cấp cho Bên Cung cấp;

Measuring, analyzing surface data, assessing and other processing to improve and enhance the quality of services provided by the Data Controller and/or Data Processor to the Provider;

g. Điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Bên Cung cấp;

Investigating and resolving the supplier’s inquiries and complaints;

h. Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, thiết bị mà Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu đang cung cấp;

Adjusting, updating, securing and improving the products, services, equipment that the Data Controller and/or Data Processor is providing;

i. Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin của Bên Cung cấp;

Verifying the identity and ensure the confidentiality of the Data Provider’s information;

j. Thông báo cho Bên Cung cấp về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu đang cung cấp;

Notifying the Data Provider about changes to the policies and promotions of the products and services that the Data Controller and/or Data Processor is providing;

k. Ngăn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;

Preventing fraud, identity theft and other illegal activities;

l. Tuân thủ luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu;

Complying with applicable laws, relevant industry standards and other applicable policies of the Data Controller and/or Data Processor;

m. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp nhằm mục đích thực hiện dịch vụ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu lưu trữ các dữ liệu này trong một giai đoạn thời gian  hoặc theo quy định của pháp luật;

The Data Controller and/or Data Processor collects, stores and uses personal data of the Data Provider for the purpose of performing services such as record keeping and compliance with legal and tax obligations. The Data Controller and/or Data Processor stores these data for a period of time or as required by law;

n. Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu và theo bất kỳ mục đích nào khác mà Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu thông báo cho Bên Cung cấp, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

Any other purpose exclusively for the operation of the Data Controller and/or Data Processor and for any other purpose that the Data Controller and/or Data Processor notifies the Data Provider, at the time of collection of personal data by the Data Provider or before the commencement of the relevant processing or as otherwise required or permitted by applicable law.

o. Các trường hợp khác nhằm mục đích thực hiện giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận giữa Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu với Bên Cung cấp.

Other cases for the purpose of performing transactions, contracts, agreements between the Data Controller and/or Data Processor with the Data Provider.

4.2. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của Bên Cung cấp, Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu sẽ thông báo cho Bên Cung cấp thông qua các Kênh giao dịch của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu để Bên Cung cấp thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

Where it is necessary to process the Personal Data of the Data Provider for other purposes or at the request of the Data Provider, the Data Controller and/or the Data Processor will notify the Data Provider through the Transaction Channels of the Data Controller and/or Data Processor for the Data Provider to express consent in advance.

ĐIỀU 5. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC KIỂM SOÁT, XỬ LÝ

ARTICLE 5. TYPES OF CONTROLLED AND PROCESSED PERSONAL DATA

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

The Data Controller and/or Data Processor may collect and process the following types of personal information:

a. Tên, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giới tính, ngày sinh, chức vụ;

Name, citizen identification number/identity card number/passport number, gender, date of birth, title;

b. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

Place of birth, place of birth registration, place of permanent residence, temporary residence, current residence, hometown, contact address;

c. Giới tính;

Gender;

d. Quốc tịch;

Nationality;

e. Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân: thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa chỉ nhà, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân;

Personal account and contact information: contact information such as phone number, mailing address, email address, fax number; home address, mobile phone number, personal email address;

f. Trao đổi giữa Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu và Bên Cung cấp;

Communication between the Data Controller and/or Data Processor and the Data Provider;

g. Thông tin cuộc gọi, tin nhắn và và dữ liệu ghi âm cuộc gọi phát sinh trong quá trình Bên Cung cấp sử dụng các dịch vụ thoại, tin nhắn, tổng đài của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu;

Call information, messages and call recording data arising during the Data Provider’s use of the voice, message, and switchboard services of the Data Controller and/or Data Processor;

h. Dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video phát sinh trong quá trình Bên Cung cấp sử dụng các dịch vụ về camera có tính năng lưu trữ dữ liệu của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu;

Image, audio and video data arising during the Data Provider’s use of camera services with data storage features of the Data Controller and/or Data Processor;

i. Hình ảnh của cá nhân, bao gồm cả hình ảnh được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, hình ảnh Bên Cung cấp đăng tải trên ứng dụng/website của FTI trong quá trình sử dụng dịch vụ;

Images of individuals, including images provided when registering to use the service, images of the Data Provider posted on FTI’s application/website during the use of the service;

j. Dữ liệu được Bên Cung cấp đăng tải, lưu trữ, tạo ra trên hệ thống, nền tảng dịch vụ điện toán đám mây do Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cung cấp;

Data posted, stored, created by the Data Provider on the system, cloud computing service platform provided by the Data Controller and/or Data Processor;

k. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

Information about the individual’s digital account; personal data reflecting activities, history of activities on cyberspace;

l. Các dữ liệu về hành vi tiêu dùng viễn thông: call, sms, data, vas;

The data on telecommunications consumption behavior: call, sms, data, vas;

m. Các dữ liệu Bên Cung cấp cung cấp cho Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu khi đăng ký sử dụng dịch vụ và cả dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu.

The data provided by the Data Provider to the Data Controller and/or the Data Processor when registering to use the service and also the data arising during the Customer’s use of the services of the Data Controller and/or the Data Processor.

ĐIỀU 6. CÁCH THỨC KIỂM SOÁT, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 6. METHODS OF CONTROLLING, PROCESSING PERSONAL DATA

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu kiểm soát và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân thông qua hệ thống cung cấp/sử dụng dịch vụ, website, ứng dụng di động, sự kiện do Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu tổ chức, thông tin trên hợp đồng hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan. Ngoài ra, Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp từ các đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu khi Bên Cung cấp chấp thuận cung cấp thông tin cá nhân cho Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu hay từ cơ quan hành chính công và các tổ chức chính phủ.

The Data Controller and/or Data Processor controls and/or processes personal data through the service provision/use system, website, mobile application, events, which is organized, informed on the Contract or relevant documents by the Data Controller and/or Data Processor. In addition, the Data Controller and/or Data Processor may receive the Data Provider’s personal data from its affiliates, partners, other service providers of the Data Controller and/or Data Processor,  when the Data Provider agrees to provide personal information to the Data Controller and/or Data Processor, or from public administrations and government organizations.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 7. PERSONAL DATA STORAGE TIME

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Bên Cung cấp cung cấp trên hệ thống nội bộ của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ, thực hiện hợp đồng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích kiểm soát, xử lý hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết.

The Data Controller and/or Data Processor will store personal data provided by the Data Provider on the Data Controller and/or Data Processor’s internal system in the course of providing services, performing the Contract or until the purpose of control or resolution is fulfilled, or until compliance with statutory obligations allows, and until the disputes are resolved.

ĐIỀU 8. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 8. ORGANIZATIONS RELATED TO CONTROLLING AND PROCESSING PERSONAL DATA

8.1. Tổ chức tiếp nhận dữ liệu cá nhân

Receiving personal data

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, như các nhân viên của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu được phép tiếp cận dữ liệu cá nhân, các đơn vị và công ty thành viên trong Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa, nhằm phục vụ những mục đích nêu tại Điều 4 Chính Sách này.

The Data Controller and/or Data Processor may disclose personal data to third parties, such as employees of the Data Controller and/or Data Processor with access to personal data, entities and a member company of the Data Controller and/or Processor, business partner, service or goods supplier, for the purposes set out in Article 4 of this Policy.

8.2. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Transferring  personal data to foreign countries

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp sang nước ngoài để xử lý và lưu trữ nhằm phục vụ những mục đích nêu tại Điều 4 Chính Sách này. Việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài của Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 9. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

ARTICLE 9. PROCESSING OF PERSONAL DATA UNDER SPECIAL CASES

Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu đảm bảo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật trong các trường hợp đặc biệt nêu sau:

The Data Controller and/or Data Processor ensures that the Data Provider’s processing of personal data fully meets the requirements of the law in the following special cases:

9.1. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các muc đích sau đây:

Surveillance camera (CCTV) footage, in particular cases, may also be used for the following purposes:

a. cho các mục đích đảm bảo chất lượng;

for quality assurance purposes;

b. cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;

for the purposes of public security and occupational safety;

c. phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của FTI;

detect and prevent suspicious, inappropriate or unauthorized use of FTI facilities, products, services;

d. phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc

detect and prevent criminal acts; and/or

e. tiến hành điều tra và xác minh các sự cố.

investigate and verify incidents.

9.2. Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của:

The Data Controller and/or Data Processor always respects and protects children’s personal data. In addition to the personal data protection measures prescribed by law, before processing children’s personal data, the Data Controller and/or Data Processor will verify the children’s age and request consent of:

a. trẻ em và/hoặc

children and/or

b. cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.

parents or guardians of children as prescribed by law.

9.3. Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

In addition to complying with other relevant legal provisions, for the processing of personal data related to the personal data of the person who is declared missing/deceased, the Data Controller and/or Data Processor will have to obtain the consent of one of the relevant persons in accordance with the provisions of applicable law.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ARTICLE 10. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PERSONAL DATA SUBJECTS

10.1. Quyền của Chủ thể dữ liệu với Dữ liệu cá nhân của họ

Rights of Data Subjects regarding their Personal Data

a. Quyền được biết và quyền đồng ý

The right to know and to agree

Thông qua Chính Sách này, Bên Cung cấp được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp. Bằng cách ký kết tại phần cuối của Chính Sách này, Bên Cung cấp thể hiện ý chí đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp.

Via this Policy the Data Provider becomes aware of the Data Controller and/or Data Processor’s personal data processing activities. By signing at the end of this Policy, the Data Provider expresses its will to agree with the Data Controller and/or Data Processor’s processing of personal data.

b. Quyền truy cập

The right to access

Bên Cung cấp có quyền yêu cầu Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu xác nhận, vào bất cứ lúc nào, rằng một số dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu xử lý, cũng như yêu cầu Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu cung cấp một số thông tin về loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.

The Data Provider has the right to request the Data Controller and/or Data Processor to confirm, at any time, that some of the Data Provider’s personal data is processed by the Data Controller and/or Data Processor, as well as request the Data Controller and/or Data Processor to provide some information about the type of data to be processed, the purpose of processing and the recipient or category of recipients of such data.

c. Quyền chỉnh sửa

The right to edit

Bên Cung cấp có quyền yêu cầu Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến Bên Cung cấp.

The Data Provider has the right to request the Data Controller and/or Data Processor to correct inaccurate or incomplete information relating to the Data Provider.

d. Quyền yêu cầu xóa dữ liệu

The right to request data deletion

Bên Cung cấp có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu lưu trữ trong các trường hợp theo quy định pháp luật áp dụng, ví dụ trường hợp dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp không còn cần thiết cho mục đích thu thập, xử lý ban đầu hay trường hợp dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được xử lý một các bất hợp pháp.

The Data Provider has the right to request the deletion of its personal data stored by the Data Controller and/or Data Processor in accordance with applicable laws, for example when the Data Provider’s personal data is no longer necessary for the purposes of the original collection, processing or when the Personal data of the Data Provider is unlawfully processed.

e. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân

The right to restrict processing of personal data

Bên Cung cấp có quyền yêu cầu Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu giới hạn xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp mà không cần xóa các dữ liệu liên quan dựa trên các điều kiện theo quy định pháp luật áp dụng.

The Data Provider has the right to request the Data Controller and/or Data Processor to limit the processing of the Data Provider’s personal data without deleting the relevant data based on the conditions prescribed by applicable law.

f. Quyền chuyển dữ liệu

The right to transfer data

Bên Cung cấp có quyền khôi phục lại một số dữ liệu của mình để sử dụng riêng hoặc để chuyển cho công ty/doanh nghiệp khác dựa trên các điều kiện theo quy định pháp luật áp dụng.

The Data Provider has the right to recover some of its data for its own use or to transfer to another company/enterprise based on the conditions prescribed by applicable law.

g.  Quyền phản đối

The right to object

Bên Cung cấp có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

The Data Provider has the right to object at any time to the Data Controller and/or Data Processor’s processing of its personal data for direct marketing purposes.

h. Quyền rút lại sự chấp thuận

The right to withdraw consent

Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp được thực hiện dựa trên sự chấp thuận trước của Bên Cung cấp, Bên Cung cấp có quyền rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản đến Bên Xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với dữ liệu dựa trên sự chấp thuận của Bên Cung cấp.

Where the Data Provider’s processing of personal data is performed based on the Data Provider’s prior consent, the Data Provider has the right to withdraw consent at any time. However, withdrawal of consent will not affect the legality of prior processing of data based on the Data Provider’s consent.

Trong trường hợp Bên Cung cấp rút lại sự chấp thuận, Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có thể sẽ không cung cấp cho Bên Cung cấp các dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu nếu các thông tin bị rút lại sự chấp thuận gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc cung cấp dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ.

In the event that the Data Provider withdraws its consent, the Data Controller and/or Data Processor may not be able to provide the Data Provider with the required quality and adequate services if the withdrawn information directly affects service delivery or service quality.

i. Quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

The right to complain, denounce or initiate lawsuits as prescribed by law.

j. Quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

The right to claim compensation for actual damage in accordance with the law if the Controller and/or Data Processor commits violations of regulations on protection of Personal Data, unless otherwise agreed by the parties. otherwise agreed or otherwise provided by law.

k. Phương thức thực hiện quyền: bằng văn bản gửi đến Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu.

Method of exercising the right: in writing to the Data Controller and/or Data Processor.

10.2. Nghĩa vụ của Bên Cung cấp đối với Dữ liệu cá nhân của họ

Obligations of the Data Provider regarding Personal Data

a. Trường hợp Bên Cung cấp là tổ chức và có cung cấp dữ liệu cá nhân của những cá nhân có liên quan hay thuộc quản lý của Bên Cung cấp cho Bên Kiểm soát và/hoặc Xử lý dữ liệu, Bên Cung cấp, đảm bảo có được sự đồng ý của cá nhân đó về việc cung cấp dữ liệu của họ.

Where the Data Provider is an organization and has provided personal data of individuals related to or under the management of the Data Provider to the Data Controller and/or Data Processor, the Data Provider shall ensure that it obtains the individual’s consent for the provision of their data.

b. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của FTI liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp.

Comply with the provisions of laws, regulations, instructions of FTI related to the processing of Personal Data of the Data Provider.

c. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

To be solely responsible for the information, data and consents that they create and provide in the network environment; self-responsible in case personal data is leaked or infringed due to its fault.

d. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của FTI trong từng thời kỳ được thông báo tới Bên còn lại hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của FTI. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của FTI để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà FTI thông báo trong từng thời kỳ.

Regularly update FTI’s Regulations and Personal Data Protection Policy from time to time, which is notified to the other Party or posted on FTI’s Transaction Channel. Take actions in accordance with the instructions of FTI to express consent or disapproval for the purposes of processing Personal Data as notified by FTI from time to time.

ĐIỀU 11. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

ARTICLE 11. UNINTENDED CONSEQUENCES AND DAMAGES

11.1. FTI sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, FTI cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân.

FTI uses a variety of information security technologies to protect Personal Data from unintended retrieval, use or sharing. However, no data can be 100% secured. Therefore, FTI is committed to maximum security of Personal Data.

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

Some unintended consequences and damages may include, but are not limited to:

a. Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bên Cung cấp;

Hardware and software errors in the data processing process cause data loss of the Data Provider;

b. Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của FTI, hệ thống bị bên thứ ba tấn công gây lộ lọt dữ liệu;

The security hole is beyond FTI’s control, the system is attacked by a third party, causing data leakage;

c. Bên Cung cấp tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại…

The Data Provider self-discloses personal data due to: carelessness or fraud; visit websites/download apps that contain malware…

11.2. FTI khuyến cáo Bên Cung cấp bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Bên Cung cấp, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.

FTI recommends that the Data Provider keep confidential information related to the Data Provider’s account login password, OTP code and do not share this login password and OTP code with anyone else.

11.3. Bên Cung cấp nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng. Bên Cung cấp nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của FTI khi không có nhu cầu sử dụng nữa.

The Data Provider should preserve the electronic equipment during use. The Data Provider should lock, log out, or log out of the account on the FTI website or App when there is no need to use it anymore.

11.4. Trong trường hợp biết được máy chủ lưu trữ dữ liệu bị bên thứ ba tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Bên Cung cấp, FTI sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Bên Cung cấp được biết.

In the event that it is known that the data storage server is attacked by a third party, leading to the loss of the Data Provider’s Personal Data, FTI will be responsible for notifying the incident to the investigating authorities for timely handling and notify the Data Provider.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 12. GENERAL TERMS

12.1. Chính Sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Bên Cung cấp hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Bên Cung cấp thông qua các Kênh giao dịch của FTI. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của FTI. Việc Bên Cung cấp tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Bên Cung cấp đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

This Policy is effective in July 1, 2023. The Data Provider understands and agrees that this Policy may be amended from time to time and communicated to the Data Provider through FTI’s Transaction Channels. Changes and effective time will be updated and announced in the Transaction Channels and other channels of FTI. The Data Provider’s continued use of the service after the notice period of amendments and supplements from time to time means that the Data Provider has accepted such amendments and supplements.

12.2. Mỗi Bên đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi FTI tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, FTI không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Bên Cung cấp.

Each Party has fully understood and agreed that this Policy is also the Notice of Personal Data Processing specified in Article 13 of Decree 13/ND-CP/2023 on Protection of Personal Data and as amended and supplemented from time to time before FTI conducts Personal Data Processing. Accordingly, FTI does not need to take any other measures for the purpose of notifying the Processing of Personal Data to the Provider.

12.3. Chính Sách này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

This Policy is construed and governed by the laws of Vietnam.

12.4. Chính Sách này đại diện cho toàn bộ Chính Sách giữa các Bên và thay thế mọi cách hiểu hay Chính Sách trước đây bằng văn bản, bằng miệng hoặc bằng những hình thức khác liên quan tới các vấn đề được đề cập trên đây.

This Policy represents the entire Policy between the Parties and supersedes any prior interpretation or Policy, written, oral or otherwise in relation to the matters mentioned above.

12.5. Nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định pháp luật, Chính Sách này cũng sẽ được áp dụng cho các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản… giữa các Bên mà được ký trước, trong và sau thời điểm Chính Sách này có hiệu lực.

For the purpose of protecting personal data in accordance with the law, this Policy will also be applied to contracts, agreements, documents, etc. between the Parties that are signed before, during and after the Policy takes effect.

12.6. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này bị tòa án có thẩm quyền phán quyết là vô hiệu thì điều khoản đó sẽ tự động vô hiệu và không còn ràng buộc trách nhiệm đối với các Bên tuy nhiên phán quyết đó cũng sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản còn lại của Chính Sách này, và hiệu lực của các điều khoản đó sẽ vẫn được duy trì đầy đủ.
In the event that any provision of this Policy is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, that provision shall be automatically void and no longer binding on the Parties, however such judgment shall also be shall not invalidate the remaining provisions of this Policy, and the validity of such provisions shall remain in full force.

12.7. Chính sách này được FTI đăng tải công khai trên website để các Bên cùng biết rõ. Các Bên đồng ý đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách. Ngoài ra, bằng cách ký kết tại (các) Hợp đồng, thỏa thuận hay bất kỳ tài liệu nào khác mà Chính Sách này được dẫn chiếu trong đó, các Bên Cung cấp cam kết đồng ý hoặc có được đầy đủ sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu về việc cung cấp, xử lý, kiểm soát Dữ liệu cá nhân của họ trong suốt quá trình giao dịch, thực hiện hợp đồng và đảm bảo tuân thủ, thực hiện đúng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nêu tại Chính Sách này. Chính Sách này là một phần không thể tách rời của (các) Hợp đồng, thỏa thuận hay bất kỳ tài liệu nào khác mà Chính Sách này được dẫn chiếu trong đó.

This policy is publicly posted by FTI on the website for the mutual understanding of the Parties. The Parties agree to have carefully read and understand their rights and obligations and agree to the entire content of the Policy. In addition, by entering into the Contract(s), agreement or any other document to which this Policy is referenced, the Data Provider undertake to agree or obtain the full consent of Data Subjects on the provision, processing and control of their Personal Data throughout the transaction process, contract performance and ensuring compliance and compliance with regulations on protection of personal data mentioned above in this Policy. This Policy is an integral part of the Contract(s), agreement or any other document to which this Policy is referenced.

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được cập nhật lần cuối vào tháng 7 năm 2023.

This Personal Data Protection Policy was last updated in July 2023.