logo

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web FPT

Chính sách và Điều Khoản Sử Dụng Chung

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng trước khi sử dụng trang web của Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FPT Telecom International) của chúng tôi.

Các thuật ngữ “Quý Khách” và “Khách Hàng” được sử dụng sau đây để chỉ khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức truy cập và sử dụng trang web FTI.
Trang web [website] thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT và mọi quyền được bảo lưu.

Trang web FTI do Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT quản lý, nhằm mục đích cung cấp thông tin về công ty, các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc truy cập vào trang web, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận tất cả các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Các Điều Khoản này áp dụng cho tất cả khách hàng, người dùng truy cập trang web hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng của trang web này tại bất kỳ thời điểm nào, các nội dung sau sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải lên trang web mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra các bản cập nhật này.

Tính chất của Thông tin được hiển thị

Tất cả nội dung được hiển thị trên trang web FTI nhằm cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do FTI cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của Khách Hàng sẽ được ghi rõ nguồn.

Liên kết với trang web khác

Trang web FTI có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT.

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Quý Khách cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay thế các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu nội dung sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Chúng tôi có quyền quyết định nội dung sửa đổi nào được xem là quan trọng.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi nếu Quý Khách có bất kì câu hỏi nào.