logo

FWork là nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp thống nhất.

FWork là một Software-as-Service - một nền tảng quản trị và điều hành thống nhất của công ty. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp bạn trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Tham quan FPT Work Website

Các nhóm dịch vụ chính của FWork